Wellcome

MƯỜI VIỆC ÁC KHIẾN CHÚNG SANH BỊ CHẾT YỂU VÀ MƯỜI VIỆC LÀNH GIÚP CHÚNG SANH TRƯỜNG THỌ

MƯỜI VIỆC ÁC KHIẾN CHÚNG SANH BỊ CHẾT YỂU VÀ MƯỜI VIỆC LÀNH GIÚP CHÚNG SANH TRƯỜNG THỌ.
Phật bảo trưởng giả Thủ Ca rằng :
–Này Thủ Ca, có mười loại nghiệp hay khiến cho chúng sanh bị quả báo chết yểu:
1. Tự mình sát sanh.
2. Bảo người sát sanh.
3. Khen ngợi sự giết.
4. Thấy giết vui sướng.
5. Ðối với người oán ghét thì muốn tiêu diệt.
6. Thấy người oán của mình bị tiêu diệt rồi trong lòng sung sướng.
7. Làm hư thai tạng của người khác.
8. Dạy người hủy hoại (thai tạng).
9. Xây dựng miếu thờ trời để giết hại chúng sanh.
10. Dạy người đánh nhau để hai bên bị tàn hại.
Do mười nghiệp này nên bị quả báo chết yểu.
Lại có mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh được quả báo trường thọ:
1. Tự mình không sát sanh.
2. Khuyên người khác đừng sát sanh.
3. Tán thán sự không sát sanh.
4. Thấy người không sát sanh trong lòng vui mừng.
5. Thấy người bị giết hại, phương tiện cứu thoát.
6. Thấy kẻ bị cái chết khủng bố, an ủi họ.
7. Thấy kẻ bị khủng bố, bố thí sự vô úy.
8. Thấy người bị các khổ loạn, khởi tâm thương xót.
9. Thấy người bị các điều cấp nạn, khởi tâm đại bi.
10. Dùng các thức ăn uống bố thí chúng sanh.
Do mười nghiệp này nên được trường thọ.
Trích Kinh Thiện Ác Nghiệp Báo Sai Biệt
Việt dịch: Hòa thượng Chánh Lạc
2020-07-28
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *